Kundvagn
Summa varor
0 kr
Moms tillkommer med
0 kr
Totalt att betala
0 kr

Berlex allmänna hyresvillkor

Allmänna bestämmelser för hyresvillkor från Berlex AB, 2024-03-01 

Ladda ner som pdf

Tillämplighet
1.1 Dessa villkor gäller vid uthyrning av Hyresobjekt och är integrereade i det Hyresavtal som träffats mellan Berlex i Kungälv AB, hädanefter benämnt som ”Uthyraren”, och Hyrestagaren.
1.2    Dessa villkor gäller om inget annat skriftligen avtalats mellan Uthyraren och Hyrestagaren.
1.3 Hyrestagarens mottagande av Hyresobjekt utgör accept av dessa villkor. Det åligger Hyrestagaren att be om skriftlig kvittens.


2 Hyresobjektet
2.1 Hyresobjektet är och förblir Uthyrarens egendom och får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på annat sätt som riskerar att påverka Uthyrarens äganderätt.
2.2 Hyrestagaren får inte färgsätta, märka om eller på annat sätt ändra identifikation på Hyresobjektet.
2.3 Hyresobjektet får endast använda för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden vilket det är avsett.
2.4 Hyrestagaren får inte flytta Hyresobjektet till annan arbetsplats än den till Uthyraren angivna utan att Uthyraren meddelas.
2.5 Hyresobjekt får inte nyttjas av annan än Hyrestagaren.


3 Avhämtning av Hyresobjektet
3.1 All uthyrning sker i mån av tillgång.
3.2 Hyresobjektet avhämtas fritt våra depåer. Om Uthyraren åtagit sig att transportera Hyresobjektet ska Hyrestagaren ersätta transport och hanteringskostnader.
3.3 Det åligger Hyrestagaren att vid avhämtning kontrollera att Hyresobjektet överensstämmer mot beställning.
3.4 Avhämtning får ej ske utan kvittens mellan Uthyraren och Hyrestagaren. Det åligger Hyrestagaren att be om skriftlig kvittens.


4 Återlämning av Hyresobjektet
4.1 Hyresobjektet ska återlämnas på samma depå var vid det avhämtades.
4.2 Återlämning ska ske under Uthyrarens öppettider. Om Uthyraren åtagit sig att transportera Hyresobjektet ska Hyrestagaren ersätta transport och hanteringskostnader.
4.3 Vid återlämnande ska Hyresobjektet vara väl rengjort och i samma skick/form som vid avhämtning. I annat fall äger Uthyraren rätt att på Hyrestagarens bekostnad återställa Hyresobjektet.
4.4 Återlämning får ej ske utan kvittens mellan Uthyraren och Hyrestagaren. Det åligger Hyrestagaren att be om skriftlig kvittens.


5 Hyrestid
5.1 Hyrestid räknas från och med den avtalade kalenderdag då Hyresobjektet levererats från Uthyraren eller hålls tillgängligt för avhämtning (enligt 3) på Uthyrarens depå.
5.2 Hyrestid räknas till och med den kalenderdag då Hyresobjekt återlämnats (enligt 4) till Uthyraren.
5.3 Vid hyrestid kortare än fem kalenderdagar tillämpas minimumdebitering (enligt 7).


6
Kostnad för hyra
6.1 Hyresobjekt debiteras per kalenderdag enligt Uthyrarens prislista.
6.2 Hyreskostnaden är resultat av hyrestiden och hyrespriset.
6.3 Om överenskommet pris finns i Hyresavtalet förbehåller Uthyraren sig rätten att upptaxera hyreskostnaden om återlämning av Hyresobjektet sker tidigare än avtalat återlämningsdatum. Upptaxeringen debiteras på slutfakura.


7
Beräkning av hyra
7.1 Angiven dagshyra utgör hyrespris per enhet och kalenderdag.
7.2 För del av dag utgår hyra som för en hel dag.
7.3 Grundhyra, eller minimumdebitering, om fem kalenderdagar tillämpas på varje hyrestillfälle.


8
Betalningsvillkor
8.1 Hyeskostnaden debiteras med betalningsvillkor 30 dagar netto. Mervärdesskatt tillkommer. 
8.2 Om Uthyraren så kräver, skall Hyrestagaren deponera av Uthyraren begärt belopp.
8.3 Uthyraren förbehåller sig rätten att debiteras dröjsmålsränta med STIBOR 30 + 8 % liksom påminnelseavgift.
8.4 Uthyraren förbehåller sig rätten att debitera Hyrestagaren två gånger per månad. 


9
Äganderätt
9.1 Hyresobjektet är Uthyrarens egendom och Hyrestagaren förvärvar inte på grund av detta avtal äganderätt härtill.
9.2 Hyrestagaren som i strid mot detta avtal förfogar över Hyresobjektet kan ådraga sig straffrättsligt ansvar.


10
Köp av hyresobjekt
10.1 Uthyraren bedriver i flera fall handel av objekt likt Hyresobjektet.
10.2 Hyrestagaren äger ej rätt att under eller efter avslutat Hyresavtal köpa loss Hyresobjektet.
10.3 Utgifter i form av betald hyra eller övriga kostnader Hyrestagaren ådragit sig under Hyresavtalet kan inte på något vis tillgodoräknas Hyrestagaren i pågående Hyresavtal eller framtida affär.


11 Skötsel
11.1 Endast behörig och kvalificerad personal äger rätt att handha Hyresobjektet. Hyresobjektet ska användas i enlighet med handhavandeinstruktioner. Det åligger Hyrestagaren att be om handhavandeinstruktioner.
11.2 Hyrestagaren ansvar för att kontrollera Hyresobjektets skick och vid anmärkning omedelbart meddela Uthyraren. Besiktning eller montage på arbetsplatsen bekostas av Hyrestagaren.
11.3 Under hyrestiden svarare Hyrestagaren för Hyresobjektets vård och underhåll med kostnader därtill.
11.4 Om Uthyraren önskar, äger dem rätt att på egen bekostnad besiktiga Hyresobjekt på arbetsplatsen. 


12
Ansvar och försäkring
12.1 Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av Hyresobjektet vid förlust eller skada. Förekommer eller skadas Hyresobjekt ska Hyrestagaren omedelbart kontakta Uthyraren.
12.2 Hyrestagaren ska hålla Hyresobjektet försäkrat till återskaffningsvärdet.
12.3 Hyrestagaren ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring och svarar för skada som Hyresobjekt tillfogar person eller egendom samt att det åligger Hyrestagaren att hålla Uthyraren skadelös.
12.4 Uthyraren svara för att Hyresobjekt, om det krävs, hålls trafikförsäkrat. Eventuell självrisk ska betalas av Hyrestagaren.


13
Berlex Trygg
13.1 I samband med uthyrning kan Hyrestagaren välja att teckna Berlex Trygg. Om Hyrestagaren inte vill använda Berlex Tryggska detta meddelas innan uthyrningen påbörjas. Detta ske ske skriftligen och godkännas av Uthyraren.
13.2 Hyrestagaren ansvarar för att efterfölja Berlex Trygg Villkor.


14
Dröjsmål och fel
14.1 Om Hyresobjekt inte fungerar i enlighet med Hyresavtalet ska Hyrestagaren omgående meddela Uthyraren skriftligen. Uthyraren svarar inte i något fall för utebliven vinst eller kostnader till följd av dröjsmål och fel. 

 

15 Återtagande
15.1 Om Hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt Hyresavtalet är Uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp Hyresavtalet och återtaga Hyresobjektet på Hyrestagarens bekostnad.


16
Övrigt
16.1 Svensk materiell lag ska tillämpas på Hyresavtalet och dessa allmänna hyresvillkor. Tvist ska avgöras enligt svensk rätt i svensk domstol.
16.2 Uthyrarens ansvar är uttömmande reglerat i dessa villkor och Uthyraren svarar inte i något fall för utebliven vinst, följdskador eller andra indirekta skador samt är Uthyrarens ansvar begränsat till den totala hyresersättningen som Uthyraren erhållit.
16.3 Ändringar av, och tillägg till, Hyresavtalet eller dessa villkor ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av behörig företrädare.


Berlex allmänna hyresvillkor

Allmänna bestämmelser för hyresvillkor från Berlex AB, 2024-03-01 

Ladda ner som pdf

Tillämplighet
1.1 Dessa villkor gäller vid uthyrning av Hyresobjekt och är integrereade i det Hyresavtal som träffats mellan Berlex i Kungälv AB, hädanefter benämnt som ”Uthyraren”, och Hyrestagaren.

1.2 Dessa villkor gäller om inget annat skriftligen avtalats mellan Uthyraren och Hyrestagaren.

1.3 Hyrestagarens mottagande av Hyresobjekt utgör accept av dessa villkor. Det åligger Hyrestagaren att be om skriftlig kvittens.


2 Hyresobjektet
2.1 Hyresobjektet är och förblir Uthyrarens egendom och får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på annat sätt som riskerar att påverka Uthyrarens äganderätt.

2.2 Hyrestagaren får inte färgsätta, märka om eller på annat sätt ändra identifikation på Hyresobjektet.

2.3 Hyresobjektet får endast använda för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden vilket det är avsett.

2.4 Hyrestagaren får inte flytta Hyresobjektet till annan arbetsplats än den till Uthyraren angivna utan att Uthyraren meddelas.

2.5 Hyresobjekt får inte nyttjas av annan än Hyrestagaren.


3 Avhämtning av Hyresobjektet
3.1 All uthyrning sker i mån av tillgång.

3.2 Hyresobjektet avhämtas fritt våra depåer. Om Uthyraren åtagit sig att transportera Hyresobjektet ska Hyrestagaren ersätta transport och hanteringskostnader.

3.3 Det åligger Hyrestagaren att vid avhämtning kontrollera att Hyresobjektet överensstämmer mot beställning.

3.4 Avhämtning får ej ske utan kvittens mellan Uthyraren och Hyrestagaren. Det åligger Hyrestagaren att be om skriftlig kvittens.


4 Återlämning av Hyresobjektet
4.1 Hyresobjektet ska återlämnas på samma depå var vid det avhämtades.

4.2 Återlämning ska ske under Uthyrarens öppettider. Om Uthyraren åtagit sig att transportera Hyresobjektet ska Hyrestagaren ersätta transport och hanteringskostnader.

4.3 Vid återlämnande ska Hyresobjektet vara väl rengjort och i samma skick/form som vid avhämtning. I annat fall äger Uthyraren rätt att på Hyrestagarens bekostnad återställa Hyresobjektet.

4.4 Återlämning får ej ske utan kvittens mellan Uthyraren och Hyrestagaren. Det åligger Hyrestagaren att be om skriftlig kvittens.


5 Hyrestid
5.1 Hyrestid räknas från och med den avtalade kalenderdag då Hyresobjektet levererats från Uthyraren eller hålls tillgängligt för avhämtning (enligt 3) på Uthyrarens depå.

5.2 Hyrestid räknas till och med den kalenderdag då Hyresobjekt återlämnats (enligt 4) till Uthyraren.

5.3 Vid hyrestid kortare än fem kalenderdagar tillämpas minimumdebitering (enligt 7).


6
 Kostnad för hyra
6.1 Hyresobjekt debiteras per kalenderdag enligt Uthyrarens prislista.
6.2 Hyreskostnaden är resultat av hyrestiden och hyrespriset.
6.3 Om överenskommet pris finns i Hyresavtalet förbehåller Uthyraren sig rätten att upptaxera hyreskostnaden om återlämning av Hyresobjektet sker tidigare än avtalat återlämningsdatum. Upptaxeringen debiteras på slutfakura.


7
 Beräkning av hyra
7.1 Angiven dagshyra utgör hyrespris per enhet och kalenderdag.

7.2 För del av dag utgår hyra som för en hel dag.

7.3 Grundhyra, eller minimumdebitering, om fem kalenderdagar tillämpas på varje hyrestillfälle.


8
 Betalningsvillkor
8.1 Hyeskostnaden debiteras med betalningsvillkor 30 dagar netto. Mervärdesskatt tillkommer. 

8.2 Om Uthyraren så kräver, skall Hyrestagaren deponera av Uthyraren begärt belopp.

8.3 Uthyraren förbehåller sig rätten att debiteras dröjsmålsränta med STIBOR 30 + 8 % liksom påminnelseavgift.

8.4 Uthyraren förbehåller sig rätten att debitera Hyrestagaren två gånger per månad. 


9
 Äganderätt
9.1 Hyresobjektet är Uthyrarens egendom och Hyrestagaren förvärvar inte på grund av detta avtal äganderätt härtill.

9.2 Hyrestagaren som i strid mot detta avtal förfogar över Hyresobjektet kan ådraga sig straffrättsligt ansvar.


10
 Köp av hyresobjekt
10.1 Uthyraren bedriver i flera fall handel av objekt likt Hyresobjektet.

10.2 Hyrestagaren äger ej rätt att under eller efter avslutat Hyresavtal köpa loss Hyresobjektet.

10.3 Utgifter i form av betald hyra eller övriga kostnader Hyrestagaren ådragit sig under Hyresavtalet kan inte på något vis tillgodoräknas Hyrestagaren i pågående Hyresavtal eller framtida affär.


11 Skötsel
11.1 Endast behörig och kvalificerad personal äger rätt att handha Hyresobjektet. Hyresobjektet ska användas i enlighet med handhavandeinstruktioner. Det åligger Hyrestagaren att be om handhavandeinstruktioner.

11.2 Hyrestagaren ansvar för att kontrollera Hyresobjektets skick och vid anmärkning omedelbart meddela Uthyraren. Besiktning eller montage på arbetsplatsen bekostas av Hyrestagaren.

11.3 Under hyrestiden svarare Hyrestagaren för Hyresobjektets vård och underhåll med kostnader därtill.

11.4 Om Uthyraren önskar, äger dem rätt att på egen bekostnad besiktiga Hyresobjekt på arbetsplatsen. 


12
 Ansvar och försäkring
12.1 Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av Hyresobjektet vid förlust eller skada. Förekommer eller skadas Hyresobjekt ska Hyrestagaren omedelbart kontakta Uthyraren.

12.2 Hyrestagaren ska hålla Hyresobjektet försäkrat till återskaffningsvärdet.

12.3 Hyrestagaren ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring och svarar för skada som Hyresobjekt tillfogar person eller egendom samt att det åligger Hyrestagaren att hålla Uthyraren skadelös.

12.4 Uthyraren svara för att Hyresobjekt, om det krävs, hålls trafikförsäkrat. Eventuell självrisk ska betalas av Hyrestagaren.


13
 Berlex Trygg
13.1 I samband med uthyrning kan Hyrestagaren välja att teckna Berlex Trygg. Om Hyrestagaren inte vill använda Berlex Tryggska detta meddelas innan uthyrningen påbörjas. Detta ske ske skriftligen och godkännas av Uthyraren.

13.2 Hyrestagaren ansvarar för att efterfölja Berlex Trygg Villkor.

14
 Dröjsmål och fel
14.1 Om Hyresobjekt inte fungerar i enlighet med Hyresavtalet ska Hyrestagaren omgående meddela Uthyraren skriftligen. Uthyraren svarar inte i något fall för utebliven vinst eller kostnader till följd av dröjsmål och fel.

15 Återtagande
15.1 Om Hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt Hyresavtalet är Uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp Hyresavtalet och återtaga Hyresobjektet på Hyrestagarens bekostnad.

16
 Övrigt
16.1 Svensk materiell lag ska tillämpas på Hyresavtalet och dessa allmänna hyresvillkor. Tvist ska avgöras enligt svensk rätt i svensk domstol.

16.2 Uthyrarens ansvar är uttömmande reglerat i dessa villkor och Uthyraren svarar inte i något fall för utebliven vinst, följdskador eller andra indirekta skador samt är Uthyrarens ansvar begränsat till den totala hyresersättningen som Uthyraren erhållit.

16.3 Ändringar av, och tillägg till, Hyresavtalet eller dessa villkor ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av behörig företrädare.