Meny
Kundvagn
Summa varor
0 kr
Moms tillkommer med
0 kr
Totalt att betala
0 kr

Berlex allmänna hyresvillkor

1. Tillämplighet
1.1 Dessa villkor gäller vid uthyrning av Hyresobjekt såsom Vägavstängningsmaterial, trafiksäkerhetsmaterial och annan utrustning och är integrerade i det Hyresavtal som träffats mellan Berlex i Kungälv AB (”Uthyraren”) och Hyrestagaren.
1.2 Hyrestagarens kvittens av mottagandet av Hyresobjekt utgör accept av dessa villkor.

 

2. Hyresobjekt
2.1 Hyresobjekt är och förblir Uthyrarens egendom och får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på sätt som riskerar påverka Uthyrarens äganderätt. Hyrestagaren får inte färgsätta, märka om eller på annat sätt ändra identifikation, skriftliga instruktioner eller liknande.
2.2 Hyrestagaren får inte flytta Hyresobjekt till annan arbetsplats än den till Uthyraren angivna och Hyresobjekt får inte nyttjas av annan än Hyrestagaren.
2.3 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.

 

3. Avhämtning och återlämning av hyresobjekt
3.1 Hyresobjekt, vars mottagande ska kvitteras, avhämtas vid Uthyrarens depå och återlämnas på samma depå.
Hyrestagaren svarar för lastning och lossning. Om Uthyraren åtagit sig transportera Hyresobjektet ska Hyrestagaren även ersätta transport och hanterings kostnaderna.
3.2 Vid återlämnande ska Hyresobjekt vara väl rengjort och i samma skick/form som vid utlämnandet. I annat fall äger Uthyraren rätt att på Hyrestagarens bekostnad återställa Hyresobjektet. Hyresobjektet anses återlämnat då retursedel lämnats Hyrestagaren av Uthyraren.

 

4. Hyrestid
4.1 Hyrestid räknas från och med den avtalade dagen då Hyresobjektet levereras från uthyraren eller hålls tillgänglig för avhämtning, till och med den dag då Hyresobjektet återlämnas (enligt 3.2) på uthyrarens depå eller förvaringsplats. Om bestämd hyrestid inte avtalats löper hyrestiden till den dag då Hyresobjektet återlämnas enligt 3.2
4.2 Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjekt upphör automatiskt vid hyrestidens utgång. Otillåtet nyttjande av Hyresobjektet därefter kan vara förenat med straffansvar.

 

5. Kostnad för hyra
Kostnad för hyra uppgörs mellan Uthyraren och Hyrestagaren vid ordertillfället. Då Hyrestagaren återlämnar material innan avtalat återlämningsdatum kommer Hyrestagarens hyreskostnad bli upptaxerad för verklig hyrestid. Upptaxeringen kommer att debiteras på slutfakturan.

 

6. Beräkning av hyra
Angiven dagshyra utgör hyrespris per enhet och kalenderdag. Hyrestagarens hyreskostnad är ett resultat av hur lång period hyran sträcker sig över. Därför är det viktigt att Hyrestagaren håller avtalad hyrestid annars blir Hyrestagaren upptaxerad enligt Uthyrarens hyrespris för faktisk hyresperiod. För del av dag utgår hyra som för heldag. Grundhyra (minimi-hyra =5 dygn) debiteras vid varje hyrestillfälle.

 

7. Betalningsvillkor
Hyran debiteras i förskott med betalningsvillkor 30 dagar netto. Mervärdeskatt tillkommer. Om Uthyraren så kräver, skall Hyrestagaren deponera av Uthyraren begärt belopp. Dröjsmålsränta debiteras med STIBOR 30 + 8 % liksom påminnelseavgift.

 

8. Äganderätt
Hyresobjekt är Uthyrarens egendom och Hyrestagaren förvärvar inte på grund av detta avtal äganderätt härtill. Hyrestagaren som i strid mot detta avtal förfogar över Hyresobjekt kan ådraga sig straffrättsligt ansvar.

 

9. Köp av hyresobjekt
9.1 Uthyraren bedriver i flera fall handel av liknande objekt som Hyresobjektet. Har Hyrestagaren åtagit sig att ingå i avtal om att hyra ett Hyresobjekt äger Hyrestagaren ej rätt att under avtalad hyra eller efter avtalet köpa loss Hyresobjektet.
9.2 Utgifter i form av betald hyra eller övriga kostnader Hyrestagaren ådragit i samband med avtalad hyra kan inte i något fall tillgodoräknas Hyrestagaren i framtida affär med Uthyraren.

 

10. Skötsel
10.1 Hyrestagaren ska undersöka Hyresobjektets skick och anmärkning ska meddelas omedelbart.
10.2 Hyrestagaren svarar för Hyresobjektets vård och underhåll och för kostnader för förbrukningsmaterial/slitdelar. Endast föreskrivna drivmedel (eller spänning) får användas och det åligger Hyrestagaren att vid tveksamhet inhämta information från Uthyraren i dessa avseenden. Reparation av Hyresobjektet får inte ske utan Uthyrarens medgivande.
10.3 Besiktning eller montage på arbetsplatsen ska bekostas av Hyrestagaren. Uthyraren har rätt att besiktiga Hyresobjektet på arbetsplatsen.
10.4 Endast behörig och kvalificerad personal äger rätt att handha Hyresobjektet. Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållande för vilka den är avsedd. Handhavandeinstruktioner finns och lämnas ut på begäran. Instruktionerna ska följas av Hyrestagaren.

 

11. Ansvar och försäkring
11.1 Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av Hyresobjektet vid förlust eller skada och ska, genom allriskförsäkring, hålla Hyresobjektet försäkrat till återanskaffningsvärdet. Förkommer eller skadas Hyresobjektet ska Hyrestagaren omedelbart anmäla detta till Uthyraren.
11.2 Hyrestagaren ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring och svarar för skada som Hyresobjekt tillfogar person eller egendom samt åligger det Hyrestagaren att hålla Uthyraren skadeslös.
11.3 Uthyraren svarar för att Hyresobjektet hålls trafikförsäkrat om detta krävs. Eventuell självrisk ska betalas av Hyrestagaren.

 

12. Dröjsmål och fel
Om Hyresobjekt inte fungerar enligt Hyresavtal ska Hyrestagaren inom tre dagar meddelande Uthyraren skriftligt. Uthyraren svarar inte i något fall för utebliven vinst eller kostnader till följd av dröjsmål och fel.

 

13. Återtagande
Om Hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtaga Hyresobjektet på Hyrestagarens bekostnad.

 

14. Övrigt
14.1 Svensk materiell lag ska tillämpas på Hyresavtalet och dessa allmänna hyresvillkor. Tvist ska avgöras enligt svensk rätt i svensk domstol.
14.2 Uthyrarens ansvar är uttömmande reglerat i dessa villkor och Uthyraren svarar inte i något fall för utebliven vinst, följdskador eller andra indirekta skador samt är Uthyrarens ansvar begränsat till den totala hyresersättning som Uthyraren erhållit.
14.3 Ändringar av, och tillägg till, Hyresavtalet eller dessa villkor ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av behörig företrädare.