Meny
Kundvagn
Summa varor
0 kr
Moms tillkommer med
0 kr
Totalt att betala
0 kr

Leveransvillkor

2015-10-01 Rev. 2.0
Allmänna bestämmelser för leveranser från Berlex AB

§1. Kreditprövning
Alla leveranser utföres först efter godkänd kreditprövning.

§2. Leveransvillkor
Alla leveranser gäller från säljarens fabrik, Ex Works, d.v.s köparen står för alla transportkostnader om inte annat avtalats.

§3. Betalningsvillkor
I de fall kredit beviljats förfaller skulden till betalning 10 dagar efter att godset levererats eller ställts till kundens förfogande om inget annat avtalats.

§4. Dröjsmålsränta
Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta och eventuell påminnelseavgift.

§5. Avbeställning
Vid avbeställning debiteras 20% returkostnad för täckande av omkostnader. Material som utlevererats till kund återtas inte
utan särskild inspektion och därefter skriftligt godkännande från Berlex sida. Samtliga hanteringskostnader står köparen för. Specialanpassat gods och skyltar med kundanpassad text återtas ej.

§6. Ansvar för fel (garantivillkor)
Garanti gäller 1 år från leveransdag om inget annat avtalats. Garanti för utförda servicearbeten är 3 månader. För vägmärken gäller separata villkor. Delar som reparerats eller bytts under garantitiden har samma återstående garanti som den ursprungliga varans återstående garanti.
Garantin gäller endast för konstruktions-, material- och tillverkningsfel.

Därav följer att Berlex bl.a. inte ansvarar för felaktiga funktioner som är beror på:
-felaktig montering/installation
-att köparen inte följt bruksanvisningen
-fel som uppkommit vid normal förslitning,
-försummat underhåll eller annan misskötsel
-obehörigt ingrepp eller reparation utförd av annan än Berlex eller av oss auktoriserat ombud.

Garantireparationer gäller fritt vår verkstad i Kungälv eller annat auktoriserat ombud.
Alla kostnader i samband med inleverans och returnering av defekta och reparerade eller nya delar bekostas av beställaren. Alla garantiåtgärder skall godkännas av Berlex före åtgärd. Vid begäran om service- eller garantiåtgärder hos kund, tillkommer resekostnader.

§7. Priser
Om inte annat angives, gäller samtliga priser fritt Berlex huvudlager, Kungälv, exkl. mervärdeskatt.
§8. Äganderättförbehåll Godset förblir Berlex egendom till dess att full betalning erhållits. Köpare förbinder sig att lagra godset, till vilket Berlex förbehållit sig äganderätten, så att det är lätt identifierbart som Berlex egendom.

§9. Indirekta skador
Kunden har inte rätt till, och Berlex är inte i något fall skyldig att betala, någon ersättning för skada som levererad vara orsakat på annan egendom eller person eller för andra följdskador såsom exempelvis utebliven vinst, bortfall i produktionen eller annan indirekt skada.

§10. Export av produkterna
Beställaren är medveten om att vissa produkter och delar av dessa samt tekniska data kan vara underställda export- och andra begränsningar i förhållande till svenska och amerikanska lagar. Beställare förpliktigar sig att följa dessa lagar.